Nagradzamy reporterów za rzetelność, dociekliwość, zaangażowanie w dążeniu do prawdy. Za uważność na bohaterów swoich historii i dążenie do zmiany ich losu. Za etykę dziennikarską i warsztat. Wspólnie podnosimy i upowszechniamy te wartości.

regulamin

Regulamin konkursu Festiwalu Wrażliwego.

Nabór prac na konkurs na V edycji festiwalu trwa od 14 kwietnia do 15 lipca 2021 roku.

§1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Fundacja „Zostaw Swój Ślad” z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborska 3b (zwane dalej: Organizatorem) jest organizatorem ogólnopolskiego charytatywnego Festiwalu Wrażliwego (zwanego dalej: Festiwalem) i odbywających się w ramach Festiwalu poszczególnych konkursów.

 2. Festiwal odbywa się cyklicznie, co roku w Trójmieście.

 3. Festiwal ma na celu promowanie wartości i wrażliwości społecznej i twórczej, a także zebranie środków na pomoc podopiecznym Fundacji Zostaw Swój Ślad - nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom oraz podopiecznym Dziecięcych Hospicjów Domowych w Polsce min.: poprzez wspieranie projektu HospiCare. Całkowity dochód z Festiwalu zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji Zostaw Swój Ślad.

 4. Większość osób i instytucji zaangażowanych w organizację Festiwalu pracuje bez wynagrodzenia, wspierając tym samym ideę szeroko pojętej wrażliwości i wsparcia społecznego oraz promocji kultury i edukacji.

 5. Szczegółowe informacje na temat profilu i celów Festiwalu oraz festiwalowych sekcji znajdują się na stronie internetowej Festiwalu: www.wrazliwy.pl  

 6. Do udziału w Festiwalu Wrażliwym można zgłaszać filmy dokumentalne oraz reportaże filmowe, radiowe i prasowe o tematyce wrażliwej społecznie, a także o szczególnej wartości w obszarze wrażliwości twórcy i w relacji między twórcą/realizatorem/dziennikarzem, a jego bohaterem i opowiedzianą historią.
  Chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczególne sytuacje życiowe bohaterów, ich wrażliwość na otoczenie i ludzi wokół, na sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale także na umiejętność wychodzenia z trudnych sytuacji.
  Pragniemy aby odbiorcy festiwalu, dzięki wrażliwości twórców zobaczyli sytuacje, które czasem trudno dostrzec w codziennym biegu. Żeby zainspirować ich do większej uważności, obserwowania świata, reagowania na trudne sytuacje i cieszenia się drobnymi sprawami.

  V edycja festiwalu jako temet przewodni przyjęła EKOwrażliwość, co oznacza, że chcemy zwrócić uwage twórców i odbiorców na palący problem degradacji środowiska naturalnego. W związku z tym w V edycji dodaliśmy kategorię filmu dokumentalnego o klimacie, w której mogą zgłaszać swoje prace także twórcy z innych krajów świata.

 
§2. PRZEDMIOT KONKURSU
Celem Konkursu jest :

 1. Wyłonienie najlepszych tekstów dziennikarskich i dzieł filmowych oraz radiowych, wyrażających i promujących wrażliwość na istotne problemy społeczne;

 2. Promowanie postawy zaangażowanej społecznej wrażliwości wśród nadawców mediów i wśród ich użytkowników;

 3. Promowanie etycznych postaw i działań w mediach i twórczości reporterskiej i dokumentalnej;

 4. Pomoc w poszukiwaniu rozwiązań ważnych problemów społecznych na poziomie indywidualnym i zbiorowym.

 5. Nagradzanie wybitnych twórców i nagłaśnianie ich twórczości.

§3. KATEGORIE  
Do udziału w Festiwalu Wrażliwym można zgłaszać materiały konkursowe zrealizowane po 1 stycznia 2018 roku. Festiwal Wrażliwy realizuje kilka kategorii konkursowych:
 
1. Dla dorosłych:

 1. Dokument i reportaż filmowy w kategorii profesjonalista i debiutant.
 2. Reportaż prasowy w kategorii profesjonalista i debiutant.
 3. Dokument i reportaż radiowy w kategorii profesjonalista i debiutant.
 4. Fotoreportaż w kategorii profesjonalista i debiutant.
 5. Film dokumentalny o tematyc ekologicznej i EKOwrażliwej - kategoria międzynarodowa

Do kategorii debiutant kwalifikują się uczniowie i studenci, którzy nie czerpia zysków ze swoich publikacji, oraz osoby, które choć nie są studentami nigdy wcześniej nie prezentowały swoich filmów lub reportaży na festiwalach i konkursach tematycznych oraz nie osiągają dochodu z realizacji filmów, reportaży radiowych lub pisania reportaży.
 
W Konkursie tej kategorii mogą wziąć udział:

 • repotraże prasowe i filmowe zrealizowane po 1 stycznia 2019 roku
 • repotraze radiowe i fotoreportaże zrealizowane po 1 stycznie 2018 roku
 • filmy i reportaże radiowe trwające nie więcej niż 80 minut
 • prace, mogą być wcześniej prezentowane w Polsce lub za granicą w mediach i na pokazach publicznych
 • Każdy autor repotrazu prasowego, radiowego lub filmowego może zgłosić nie więcej niż 3 prace.

W przypadku fotoreportażu przyjmujemy zgłoszenie maksymalnie 3 fotoreportaży, z których każdy zawiera od 3 do 7 zdjęć w ramach jednego cyklu.

2. Dla dzieci i młodzieży FESTIWAL WRAŻLIWY KIDS
a) krótkie, edukacyjne formy filmowe - fabularne, eksperymentalne oraz innowacyjne produkcje wizualne o charakterze edukacyjnym i promującym wartości i wrażliwość wśród dzieci i młodzieży. Mądry przekaz i inspiracja do dobrych postaw i mądrego życia.
 
W Konkursie tej kategorii mogą wziąć udział:

 • prace zrealizowane po 1 stycznia 2020 roku
 • filmy poniżej 8 minut
 • prace zrealizowane przez młodzież szkolną /nie studentów/
 • filmy, mogą być wcześniej prezentowane w Polsce lub za granicą na pokazach publicznych
 • Każdy autor/grupa autorów może zgłosić nie więcej niż 3 prace.
3.  Wybór Człowieka EKOwrażliwego - osoby szczególnie zaangażowanej w sprawy ochrony klimatu.

Zgłoszenia do nagrody Człowiek EKOwrażliwy zostaną wytypowane w drodze rekomendacji od innych osob odrębnym formularzem zgłoszeniowym.

§4. JURY, ZESPÓŁ SELEKCYJNY I KAPITUŁA HONOROWA

 1. Członkami Kapituły i Zespołu Selekcyjnego w danym roku mogą wchodzić dziennikarze, pracownicy instytucji i organizacji okołomedialnych, uczeni, artyści, członkowie organizacji i stowarzyszeń charytatywnych, i organizatora wskazani przez Organizatora Konkursu.
 2. Komisja Selekcyjna powoływana jest co roku przez Organizatora. W jej skład wchodzi 4-5 osób.
 3. KAPITUŁA KONKURSU
 4. Kapituła powoływana jest przez Organizatora. Skład Kapituły Konkursu (zwanej dalej Kapitułą) prezentowany jest na stronie www.wrażliwy.pl/jury
 5. Członkowie Kapituły pracują społecznie.
 6. Członkowie Kapituły są zobowiązani do przestrzegania zapisów prawa autorskiego.
 7. Kapituła powołana jest na 3 lata.
 8. Zadaniem Sekretarza i Kapituły jest:
  a. kwalifikacja do oceny nadesłanych prac,
  b. ocena formalna i merytoryczna prac,
  c. przyznanie nagród na podstawie oceny Kapituły.
 9. Każdy członek składu Kapituły posiada jeden głos.
 10. Postanowienia zapadają zwykłą większością głosów.
 11. Kapituła zastrzega sobie prawo do wyboru sekcji, w jakiej zgłoszony film lub reportaż będzie pokazany i/lub nagrodzony.
 12. Członkowie Kapituły i Zespołu Selekcyjnego nie mogą być zaangażowani w produkcję filmów i reportaży radiowych zgłoszonych do Konkursu Głównego Festiwalu. Nie mogą być także związani rodzinnie lub podlegać służbowo osobom zaangażowanym w proces produkcji filmów i reportaży radiowych zgłoszonych do Konkursu na kluczowych stanowiskach twórczych i produkcyjnych.
 13. Decyzja Jury jest niepodważalna i nie wymaga szczególnego uzasadnienia.
 14. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności przebiegu obrad i głosowań.
 15. Obok Jury Organizatorzy festiwalu powołują Kapitułę Honorową Festiwalu do której zaproszeni są twórcy filmowi i reporterzy z dorobkiem artystycznym, reprezentujący różne profesje filmowe i dziennikarskie i różnorodną estetykę oraz różne pokolenia, a także przedstawiciele organizacji społecznych i artyści.
§5 KAPITUŁA HONOROWA
 1. Skład Kapituły Honorowej podany jest na stronie www.wrazliwy.pl/kapitula

 2. Do kompetencji Kapituły Honorowej należy w szczególności:
  a) Promowanie idei wrażliwości społecznej i wrażliwości twórców na sprawy społeczne
  b) proponowanie kandydatów do nagrody Człowiek Wrażliwy,
  c) proponowanie i współtworzenie wydarzeń artystycznych do programu Festiwalu,
  d) pomoc w popularyzacji idei Festiwalu oraz w kształtowaniu jego formy i przekazu,
  e) zwracanie się z wnioskami i propozycjami dotyczącymi organizacji Festiwalu do Organizatorów Festiwalu
  f) członkowie kapituły mają prawo do uczestnictwa w Zespole Selekcyjnym,
  g) możliwość przyznania Specjalnego Wyróżnienia Honorowego Festiwalu.
   

§ 6. PROCEDURA ZGŁASZANIA I OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 1. W konkursie mogą wziąć udział autorzy materiałów dziennikarskich (zwanych dalej „materiałami”) – tekstów prasowych, filmów, reportaży radiowych, fotoreportaży - sformułowanych w języku polskim, opublikowanych w ciągu 2 lat poprzedzających edycję Konkursu. Począwszy od 1 stycznia dwa lata przed daną edycją festiwalu np. do edycji festiwalu zgłaszamy prace powstałe od 1 stycznia 2019 roku
 2. Materiały są zgłaszane na konkurs oraz przesyłane do oceny Kapituły (w postaci pliku lub czynnego linku) drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie http://wrazliwy.pl/zgloszenie-dziela.html
 3. Materiały muszą być zgłaszane wraz z możliwą do potwierdzenia informacją o miejscu i dacie opublikowania.
 4. Materiały mogą być zgłaszane przez autorów lub przez redakcje, organizacje medialne i okołomedialne, uczelnie, szkoły, organizacje społeczne przy których są oni afiliowani, pod warunkiem wyrażenia przez autorów pisemnej zgody na udział w Konkursie.
 5. Zgłoszenie materiału do Konkursu wymaga zaznaczenia zgody autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu oraz na szerokie upowszechnianie treści zawartych w materiale dla celów informacyjnych i promocji Festiwalu Wrażliwego.
 6.  Autorzy materiałów zgłaszanych do Konkursu mogą być profesjonalnymi dziennikarzami lub amatorami. Na formularzu zgłoszeniowym każdorazowo należy zaznaczyć, czy materiał ma być oceniany w profesjonalnej czy debiutanckiej części Konkursu.
 7.  Termin zgłoszenia materiałów do Konkursu oraz termin opublikowania wyników Konkursu są każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej Festiwalu Wrażliwego pod adresem: http://wrazliwy.pl/zgloszenie-dziela.html 
 8. Przy ocenie nadesłanych materiałów Kapituła będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
 • społeczna ważność i aktualność prezentowanej problematyki,
 • wartość informacyjna materiału,
 • wiarygodność źródeł i rzetelność dokumentacji,
 • aspekty praktyczne – wkład materiału w możliwe rozwiązanie prezentowanego problemu,
 • Wpływ społeczny poruszanego w dziele tematu i możliwość następującej za nim zmiany lub edukacji społecznej,
 • jakość warsztatu dziennikarskiego, forma, użyte środki artystyczne i warsztatowe etc

§7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU i NAGRODY

 1. Ze względu na charakter Festiwalu i jego cele charytatywne nagrodami w Festiwalu Wrażliwym są wyjątkowe, unikalne statuetki „Twórcy Wrażliwego” wykonane przez wybitnego rzeźbiarza Zakopiańskiego Marcina Rząsę oraz wyróżnienia honorowe.
 2. Jury może przyznać jedną nagrodę główną w każdej kategorii. Może jednak nie przyznać nagrody głównej w uzasadnionych przypadkach.
 3. Sekretarz Kapituły ocenia nadesłane prace pod względem formalnym oraz pod względem zgodności z celami Konkursu, wskazanymi w § 2.
 4. Prace, które zostały zakwalifikowane do Konkursu /nominowane do nagród/ zostają poddane ocenie Kapituły.
 5. Kapituła dokonuje oceny zakwalifikowanych prac na podstawie kryteriów określonych w §5, p. 8 Regulaminu.
 6. Ocena dokonana zostaje przy pomocy specjalnego formularza oceny 
 7. Kapituła ocenia i przyznaje nagrody odrębnie za teksty prasowe, radiowe, oraz materiały filmowe i fotoreportaże.
 8. Kapituła ocenia i przyznaje nagrody odrębnie w kategoriach: profesjonalnej i amatorskiej
 9. Nagroda główna w Konkursie zostanie przyznana Autorowi materiału, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 10. Kapituła dokonuje także wyboru Twórcy Szczególnie Wrażliwego za co najmniej trzy wybitne reportaże, które spełniają kryteria konkursu.
 11. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 12. Nagrodzeni Autorzy zostaną pisemnie powiadomieni o wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród.
 13. Wręczenie nagród nastąpi podczas gali zakończenia Festiwalu Wrażliwego.
 14. Nagrody we wszystkich kategoriach przyznawane są za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca Kapituła może przyznać również wyróżnienia.
 15.  Nagrody:
 16. za zajęcie I miejsca jest statuetka autorstwa Marcina Rząsy tytuł Twórcy Wrażliwego oraz dyplom uznania.

 17. za zajęcie II miejsca jest wyjątkowa książka reporterska z autografem autora i dyplom uznania.

 18. za zajęcie III miejsca jest wyjątkowa książka reporterska z autografem autora i dyplom uznania.

 19. Dla Twórcy Szczególnie Wrażliwego nagrodą jest statuetka autorstwa Marcina Rząsy tytuł Twórcy Szczególnie Wrażliwego oraz dyplom uznania.

 20. Wybrane reportaże prasowe zostaną wydane w „Gazecie Festiwalu Wrażliwego”

 21. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży autorów na Galę Festiwalu Wrażliwego.
 22. całkowity dochód z Festiwalu jest przeznaczany na pomoc dziecięcym hospicjom domowym i ich podopiecznym oraz na cele ststutowe fundacji w szczególności cele edukacyjne.
 
§8. TERMINY, MATERIAŁY I POKAZY
 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lipca 2021 roku. Termin może zostać przedłużony jednak nie więcej niż o 10 dni.

 2. Warunkiem dopuszczenia do selekcji jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego na stronie www.wrazliwy.pl/zgloszenie i zamieszczenie linku do nadsyłanego materiału w terminie wraz z oraz zestawem obowiązkowych zgód. W tym oświadczenie o posiadaniu zgody właściciela praw autorskich na pokazanie filmu podczas festiwalu i na pokazach i w materiałach pofestiwalowych.

 3. Nominacje do nagród zostaną ogłoszone nie później niż 10 dni przed Festiwalem
  Organizator poinformuje o nominacjach tylko tych, których prace zostały zakwalifikowane do Finału festiwalu. Festiwalowa Komisja Selekcyjna nie jest zobligowana do uzasadnienia swoich decyzji selekcyjnych.

 4. Organizator nie zwraca materiałów (w tym DVD) otrzymanych do selekcji. Wszystkie zgłoszone filmy stają się częścią archiwum festiwalowego.

 5. Do każdej zakwalifikowanej do finału pracy organizator Festiwal musi otrzymać: krótkie streszczenie, fotografię autora krótką biografię, a w przypadku filmu także fotosy, i ew. filmografię twórcy oraz materiał do prezentacji na ekranie kinowym.

 6. Dzieło, którego udział w finale Festiwalu został potwierdzony, nie może być wycofane z programu. 

 7. Zakwalifikowane do finału materiały filmowe w jakości projekcyjnej powinny być przesyłane na nośnikach CD lub PenDrive lub innych temu podobnych. Organizator nie zwraca nośników.
  Filmy mogą być wyświetlane na następujących nośnikach: DCP, 35mm, Blu-ray. Filmy na innych nośnikach, w tym w postaci pliku, mogą zostać pokazane wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrekcji Festiwalu. Materiały fotograficzne nominowane do nagrody głównej powinny byc na zyczenie organizatora dostarczone w dużej rozdielczości do prezentacji na dużym ekranie kinowym.

 8. Organizatorzy Festiwalu przygotują kalendarz projekcji/program, który będzie dostępny na stronie www.wrazliwy.pl

 9. W przypadku zakwalifikowanych filmów zgłaszający mogą być proszeni o nadesłanie materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, trailery, zdjęcia, fragmenty tekstów etc.)

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia fragmentów zakwalifikowanych filmów (nie dłuższych niż 3 minuty), a także do umieszczenia informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych (w tym katalog, program, informacje prasowe, itp.)

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas jak i po zakończeniu Festiwalu.

 12. Organizator dołoży wszelkich starań by skutecznie promować twórców i dzieła nominowane i nagrodzone podczas Festiwalu.

  Zyczymy wszytskim twórcom sukcesów, publikacji, nagród i wyróżnień :)

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X