Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Festiwal Wrażliwy

Zgłoszenie dzieła

Dane autora zgłaszającego swoje dzieło do konkursu w ramach Festiwalu Wrażliwego:oświadczam, że jestem autorem dostarczonego dzieła (nazwa/tytuł/adres www w przypadku bloga)
i posiadam pełne prawa autorskie lub prawo do dysponowania i przekazywania praw autorskich osobom trzecim.
Przekazuję Organizatorowi Festiwalu Wrażliwego prawa autorskie w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania, przenoszę nieodpłatnie na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe dzieła nagrodzonego i/lub wyróżnionego w Konkursie Festiwalu Wrażliwego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania zdjęć techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, pokazach pofestiwalowych bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu Festiwal Wrażliwy i w przypadku wygranej udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail przez organizatora konkursu - Fundację Zostaw Swój Ślad ul. Lęborska 3b 80-386 Gdańsk info@wrazliwy.pl
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W KONKURSIE: FESTIWAL WRAŻLIWY
Udzielam autorowi filmów/blogów/dokumentów

oraz Organizatorowi konkursu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim/mojego dziecka* wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie zgodnie z celami, zamieszczonymi w regulaminie konkursu.

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a* i nieograniczony/a* w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu .

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
(dotyczy tylko autorów, którzy w dniu zgłoszenia nie ukończyli 18 lat.)

W przypadku osoby niepełnoletniej konieczne jest podanie danych opiekuna prawnego i potwierdzenie poniższych zgód:

Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko) .

którego jestem prawnym opiekunem na udział w konkursie Festiwalu Wrażliwego.

Udzielam Organizatorowi konkursu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z mojego dziecka wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie zgodnie z celami, zamieszczonymi w regulaminie konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu Festiwal Wrażliwy i w przypadku wygranej udostępnianie danych osobowych mojego dziecka: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail przez organizatora konkursu - Fundację Zostaw Swój Ślad ul. Lęborska 3b 80-386 Gdańsk info@wrażliwy
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a* i nieograniczony/a* w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu .