Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Festiwal Wrażliwy

Regulamin

Regulamin Festiwalu Wrażliwego

§1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Fundacja „Zostaw Swój Ślad” z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborska 3b (zwane dalej: Organizatorem) jest organizatorem ogólnopolskiego charytatywnego Festiwalu Wrażliwego (zwanego dalej: Festiwalem) i odbywających się w ramach Festiwalu konkursów.
 2. Festiwal odbędzie się w dniach 04-12 kwietnia 2019 roku w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.
 3. Festiwal ma na celu promowanie wartości i wrażliwości społecznej i twórczej, a także zebranie środków na pomoc podopiecznym Fundacji Zostaw Swój Ślad - nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom oraz podopiecznym Dziecięcych Hospicjów Domowych w Polsce min.: poprzez wspieranie projektu HospiCare. Całkowity dochód z Festiwalu zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji Zostaw Swój Ślad.
 4. Większość osób i instytucji zaangażowanych w organizację Festiwalu pracuje bez wynagrodzenia, wspierając tym samym ideę szeroko pojętej wrażliwości.
 5. Szczegółowe informacje na temat profilu i celów Festiwalu oraz festiwalowych sekcji znajdują się na stronie internetowej Festiwalu: www.wrazliwy.pl  
 6. Do udziału w Festiwalu Wrażliwym można zgłaszać filmy dokumentalne oraz reportaże filmowe i prasowe o tematyce wrażliwej społecznie, a także o szczególnej wartości w obszarze wrażliwości twórcy i w relacji między twórcą/realizatorem/dziennikarzem, a jego bohaterem i opowiedzianą historią.
  Chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczególne sytuacje życiowe bohaterów, ich wrażliwość na otoczenie i ludzi wokół, na sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale także na umiejętność wychodzenia z trudnych sytuacji.
  Pragniemy aby odbiorcy festiwalu, dzięki wrażliwości twórców zobaczyli sytuacje, które czasem trudno dostrzec w codziennym biegu. Żeby zainspirować ich do większej uważności, obserwowania świata, reagowania na trudne sytuacje i cieszenia się drobnymi sprawami.
 
§2. PRZEDMIOT KONKURSU
Celem Konkursu jest :
 1. Wyłonienie najlepszych tekstów dziennikarskich i dzieł filmowych, wyrażających i promujących wrażliwość na istotne problemy społeczne;
 2. Promowanie postawy zaangażowanej społecznej wrażliwości wśród nadawców mediów i wśród ich użytkowników;
 3. Promowanie etycznych postaw i działań w mediach i twórczości reporterskiej i dokumentalnej;
 4. Pomoc w poszukiwaniu rozwiązań ważnych problemów społecznych na poziomie indywidualnym i zbiorowym.
§3. KATEGORIE 
 
Do udziału w  Festiwalu Wrażliwym można zgłaszać materiały konkursowe zrealizowane po 1 stycznia 2016 roku. Festiwal Wrażliwy realizuje kilka kategorii konkursowych:
 
1. Dla dorosłych:
a) Dokument i reportaż filmowy w kategorii profesjonalista i debiutant.
b) Reportaż prasowy w kategorii profesjonalista i debiutant.
Do kategorii debiutant kwalifikują się uczniowie i studenci, oraz osoby które choć nie są studentami nigdy wcześniej nie prezentowały swoich filmów lub reportaży na festiwalach i konkursach tematycznych oraz nie osiągają dochodu z realizacji filmów lub pisania reportaży.
 
W Konkursie tej kategorii mogą wziąć udział:
 • prace zrealizowane po 1 stycznia 2016 roku
 • filmy trwające nie więcej niż 70 minut
 • prace, mogą być wcześniej prezentowane w Polsce lub za granicą na pokazach publicznych
 • Każdy autor może zgłosić nie więcej niż 3 prace.
2. Dla dzieci i młodzieży FESTIWAL WRAŻLIWY KIDS
a) krótkie, edukacyjne formy filmowe - fabularne, eksperymentalne oraz innowacyjne produkcje wizualne o charakterze edukacyjnym i promującym wartości i wrażliwość wśród dzieci i młodzieży. Mądry przekaz i inspiracja do dobrych postaw i mądrego życia.
 
W Konkursie tej kategorii mogą wziąć udział:
 • prace zrealizowane po 1 stycznia 2016 roku
 • filmy poniżej 10 minut
 • filmy, mogą być wcześniej prezentowane w Polsce lub za granicą na pokazach publicznych
 • Każdy autor może zgłosić nie więcej niż 3 prace.
 
3.  Wybór Człowieka Wrażliwego - osoby szczególnie pomagającej innym i wrażliwej na sprawy drugiego człowieka.
Zgłoszenia do nagrody Człowiek Wrażliwy zostaną wytypowane przez organizacje zajmujące się pomocą ciężko chorym dzieciom. Są to fundacje, stowarzyszenia i dziecięce hospicja domowe z trójmiasta i okolic, oraz ich podopieczni.

§4. JURY, ZESPÓŁ SELEKCYJNY I KAPITUŁA HONOROWA
 1. Członkami Kapituły i Zespołu Selekcyjnego w danym roku mogą wchodzić dziennikarze, pracownicy instytucji i organizacji okołomedialnych, uczeni, artyści, członkowie organizacji i stowarzyszeń charytatywnych, i organizatora wskazani przez Organizatora Konkursu.
 2. Komisja Selekcyjna powoływana jest co roku przez Organizatora. W jej skład wchodzi 4-5 osób.
 3. KAPITUŁA KONKURSU
 4. Kapituła powoływana jest przez Organizatora. W skład Kapituły Konkursu (zwanej dalej Kapitułą) wchodzą:
 1. Przewodniczący - prof. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
 2. Sekretarz - Durga Szymańska
 3. Członkowie Kapituły:
 4. Konrad Kruczkowski – reporter, bloger
 5. Michał Zieliński – fotoreporter
 
5. Członkowie Kapituły pracują społecznie.
6. Członkowie Kapituły są zobowiązani do przestrzegania zapisów prawa autorskiego.
7. Kapituła powołana jest na 3 lata.
8. Zadaniem Sekretarza i Kapituły jest:
a. kwalifikacja do oceny nadesłanych prac,
b. ocena formalna i merytoryczna prac,
c. przyznanie nagród na podstawie oceny Kapituły.

9. Każdy członek składu Kapituły posiada jeden głos.
10. Postanowienia zapadają zwykłą większością głosów.
11. Kapituła zastrzega sobie prawo do wyboru sekcji, w jakiej zgłoszony film lub reportaż będzie pokazany i/lub nagrodzony.
12. Członkowie Kapituły i Zespołu Selekcyjnego nie mogą być zaangażowani w produkcję filmów zgłoszonych do Konkursu Głównego Festiwalu. Nie mogą być także związani rodzinnie lub podlegać służbowo osobom zaangażowanym w proces produkcji filmów i reportaży zgłoszonych do Konkursu na kluczowych stanowiskach twórczych i produkcyjnych.
13. Decyzja Jury jest niepodważalna i nie wymaga szczególnego uzasadnienia.
14. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności przebiegu obrad i głosowań.
15. Obok Jury Organizatorzy festiwalu powołują Kapitułę Honorową Festiwalu do której zaproszeni są twórcy filmowi i reporterzy z dorobkiem artystycznym, reprezentujący różne profesje filmowe i dziennikarskie i różnorodną estetykę oraz różne pokolenia, a także przedstawiciele organizacji społecznych i artyści.

§5 KAPITUŁA HONOROWA
 1. W skad Kapituły Honorowej wchodzą: Ewa Błaszczyk, Ewa Ewart, Agnieszka Holland, Sławomir Idziak, Wojciech Jagielski, Mariusz Sczygieł.
 2. Do kompetencji Kapituły Honorowej należy w szczególności:
  a) Promowanie idei wrażliwości społecznej i wrażliwości twórców na sprawy społeczne
  b) proponowanie kandydatów do nagrody Człowiek Wrażliwy,
  c) proponowanie wydarzeń artystycznych do programu Festiwalu,
  d) pomoc w promocji Festiwalu oraz w kształtowaniu zewnętrznego wizerunku Festiwalu,
  e) zwracanie się z wnioskami i propozycjami dotyczącymi organizacji Festiwalu do Organizatorów Festiwalu
  f) prawo do uczestnictwa jej członków w Zespole Selekcyjnym,
  g) możliwość przyznania Specjalnego Wyróżnienia Honorowego Festiwalu.
§ 6. PROCEDURA ZGŁASZANIA I OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. W konkursie mogą wziąć udział autorzy materiałów dziennikarskich (zwanych dalej „materiałami”) – tekstów prasowych, filmów, publikacji internetowych (blogów, mikroblogów, fotokastów, podkastów, stron internetowych) - sformułowanych w języku polskim, opublikowanych w ciągu 2 lat poprzedzających edycję Konkursu.
2. Materiały są zgłaszane na konkurs oraz przesyłane do oceny Kapituły (w postaci pliku lub czynnego linku) drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie http://wrazliwy.pl/zgloszenie-dziela.html
3. Materiały muszą być zgłaszane wraz z możliwą do potwierdzenia informacją o miejscu i dacie opublikowania.
4. Materiały mogą być zgłaszane przez autorów lub przez redakcje, organizacje medialne i okołomedialne, uczelnie, szkoły, organizacje społeczne przy których są oni afiliowani, pod warunkiem wyrażenia przez autorów pisemnej zgody na udział w Konkursie.
 5. Zgłoszenie materiału do Konkursu wymaga zaznaczenia zgody autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu oraz na szerokie upowszechnianie treści zawartych w materiale dla celów promocji Festiwalu Wrażliwego.
 6. Autorzy materiałów zgłaszanych do Konkursu mogą być profesjonalnymi dziennikarzami lub amatorami. Na formularzu zgłoszeniowym każdorazowo należy zaznaczyć, czy materiał ma być oceniany w profesjonalnej czy amatorskiej części Konkursu.
 7. Termin zgłoszenia materiałów do Konkursu oraz termin opublikowania wyników Konkursu są każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej Festiwalu Wrażliwego pod adresem: http://wrazliwy.pl/zgloszenie-dziela.html 
8. Przy ocenie nadesłanych materiałów Kapituła będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
 1. społeczna ważność i aktualność prezentowanej problematyki,
 2. wartość informacyjna materiału,
 3. wiarygodność źródeł i rzetelność dokumentacji,
 4. aspekty praktyczne – wkład materiału w możliwe rozwiązanie prezentowanego problemu,
 5. jakość warsztatu dziennikarskiego.
§7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU i NAGRODY
 1. Ze względu na charakter Festiwalu i jego cele charytatywne nagrodami w Festiwalu Wrażliwym są wyjątkowe, unikalne statuetki „Twórcy Wrażliwego” wykonane przez wybitnego rzeźbiarza Zakopiańskiego Marcina Rząsę oraz medale honorowe przyznane przez dzieci.
 2. Jury może przyznać jedną nagrodę główną w każdej kategorii. Może jednak nie przyznać nagrody głównej w uzasadnionych przypadkach.
 3. Sekretarz Kapituły ocenia nadesłane prace pod względem formalnym oraz pod względem zgodności z celami Konkursu, wskazanymi w § 2.
 4. Prace, które zostały zakwalifikowane do Konkursu /nominowane do nagród/ zostają poddane ocenie Kapituły.
 5. Kapituła dokonuje oceny zakwalifikowanych prac na podstawie kryteriów określonych w §5, p. 8 Regulaminu.
 6. Ocena dokonana zostaje przy pomocy specjalnego formularza oceny 
 7. Kapituła ocenia i przyznaje nagrody odrębnie za teksty prasowe, materiały internetowe oraz materiały filmowe.
 8. Kapituła ocenia i przyznaje nagrody odrębnie w kategoriach: profesjonalnej i amatorskiej
 9. Nagroda główna w Konkursie zostanie przyznana Autorowi materiału, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 10. Kapituła dokonuje wyboru Twórcy Szczególnie Wrażliwego za co najmniej trzy wybitne reportaże, które spełniają kryteria konkursu.
 11. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 12. Nagrodzeni Autorzy zostaną pisemnie powiadomieni o wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród.
 13. Wręczenie nagród nastąpi podczas gali zakończenia Festiwalu Wrażliwego.
 14. Nagrody we wszystkich kategoriach przyznawane są za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca Kapituła może przyznać również wyróżnienia.
     15. Nagrody:
 1. za zajęcie I miejsca jest statuetka autorstwa Marcina Rząsy tytuł Twórcy Wrażliwego oraz dyplom uznania.
 2. za zajęcie II miejsca jest wyjątkowa książka reporterska z autografem autora i dyplom uznania.
 3. za zajęcie III miejsca jest wyjątkowa książka reporterska z autografem autora i dyplom uznania.
 4. Dla Twórcy Szczególnie Wrażliwego nagrodą jest statuetka autorstwa Marcina Rząsy tytuł Twórcy Szczególnie Wrażliwego oraz dyplom uznania.
 5. Wybrane reportaże prasowe zostaną wydane w „Gazecie Festiwalu Wrażliwego”
16. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży autorów na Galę Festiwalu Wrażliwego.
 
§8. TERMINY, MATERIAŁY I POKAZY
 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 stycznia 2019 roku. Termin może zostać przedłużony jednak nie więcej niż o 7 dni.
 2. Warunkiem dopuszczenia do selekcji jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego na stronie www.wrazliwy.pl/zgloszenie i zamieszczenie linku do nadsyłanego materiału w terminie wraz z oraz zestawem obowiązkowych zgód. W tym oświadczenie o posiadaniu zgody właściciela praw autorskich na pokazanie filmu podczas festiwalu i na pokazach i w materiałach pofestiwalowych.
 3. Wyniki selekcji zostaną ogłoszone nie później niż 14 dni przed Festiwalem. 
  Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do festiwalu. Festiwalowa Komisja Selekcyjna nie jest zobligowana do uzasadnienia swoich decyzji selekcyjnych.
 4. Organizator nie zwraca materiałów (w tym DVD) otrzymanych do selekcji. Wszystkie zgłoszone filmy stają się częścią archiwum festiwalowego.
 5. Do każdej zakwalifikowanej do finału pracy organizator Festiwal musi otrzymać: krótkie streszczenie, fotografię autora krótką biografię, a w przypadku filmu także fotosy, i ew. filmografię twórcy.
 6. Dzieło, którego udział w finale Festiwalu został potwierdzony, nie może być wycofane z programu
 7. Zakwalifikowane do finału materiały filmowe w jakości projekcyjnej powinny być przesyłane na nośnikach CD lub PenDrive lub innych temu podobnych. Organizator nie zwraca nośników.
  Filmy mogą być wyświetlane na następujących nośnikach: DCP, 35mm, Blu-ray. Filmy na innych nośnikach, w tym w postaci pliku, mogą zostać pokazane wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrekcji Festiwalu.
 8. Organizatorzy Festiwalu przygotują kalendarz projekcji, który będzie dostępny na stronie www.wrazliwy.pl
 9. W przypadku zakwalifikowanych filmów zgłaszający będą proszeni o nadesłanie materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, trailery, zdjęcia, fragmenty tekstów etc.)
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia fragmentów zakwalifikowanych filmów (nie dłuższych niż 3 minuty), a także do umieszczenia informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych (w tym katalog, program, informacje prasowe, itp.)
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas jak i po zakończeniu Festiwalu.
 12. Organizator dołoży wszelkich starań by promować twórców i dzieła zgłoszone, nominowane i nagrodzone podczas Festiwalu.
 
§9.  TRANSPORT I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOPIE FILMÓW 
 
1. Kopie zakwalifikowanych festiwalowych filmów powinny zostać dostarczone (zgodnie z regulaminem przesyłania kopii) do biura Festiwalu do 15.03. 2019 roku. Szczegółowe informacje zostaną przekazane autorom zakwalifikowanych dzieł indywidualnie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia kopii filmów Festiwalowych powstałe w transporcie i z przyczyn niezależnych od organizatora.

§10. PRAWA DO DZIEŁA 
 
1. Do Festiwalu mogą zostać zgłoszone dzieła, do których zgłaszający dysponuje prawami, w tym prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, umożliwiającymi zgłoszenie dzieła na Festiwal oraz wyświetlanie go podczas Festiwalu i pokazów pofestiwalowych. W szczególności zgłaszający dzieło do Festiwalu zobowiązany jest zapewnić, aby:
    a) przysługiwały mu majątkowe prawa autorskie do zgłaszanego dzieła (w tym prawa do wykorzystywanych w filmie utworów) lub stosowne licencje w tym zakresie, lub stosowne zgody właściciela, producenta lub wydawcy.
   b) przysługiwały mu prawa pokrewne do zgłaszanego dzieła lub stosowne licencje w tym zakresie,
   c) rozpowszechnianie wizerunków osób w związku ze zgłoszeniem filmu na Festiwal lub wyświetlaniem filmu podczas Festiwalu nie naruszało dóbr osobistych osób, których wizerunek dotyczy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy kwalifikacji dzieła do Festiwalu, zawieszenia udziału dzieła w Festiwalu lub prawo wycofania dzieła z udziału w Festiwalu, w przypadku powzięcia wiadomości, że dzieło zgłoszone do udziału w Festiwalu lub jego prezentacja podczas Festiwalu może naruszać prawa autorskie, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich.
3. Zgłaszający dzieło do udziału w Festiwalu zobowiązany jest, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych przysługujących jej do dzieła lub poszczególnych jego elementów, albo też jej dóbr osobistych, do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody i pokrycia wszelkich kosztów związanych z podniesionymi roszczeniami (art. 392 k.c.).
 
§11. DANE OSOBOWE 
 
1.  Zgłaszający powierza Organizatorowi, przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i Festiwalu.
2. Powierzenie obejmuje dane osobowe osób wymienionych na formularzu zgłoszeniowym i osób wymienionych na liście płac, w szczególności twórców filmu i artystów wykonawców. Powierzenie obejmuje następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej,
c) numer telefonu,
d) zawód/szkoła, do której uczęszcza
e) data urodzenia
3. Organizator może przetwarzać powierzone dane osobowe w celu zakwalifikowania filmu do konkursu, jak również w celu wyświetlania filmu i jego prezentacji i promocji w czasie Festiwalu.
4. Organizator upoważniony jest dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie innym podmiotom.
 
§12. INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy iż:
 1. administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja Zostaw Swój Ślad - organizator
 2. inspektorem ochrony danych w Eliza Kugler jest eliza@hospicare.pl
 3. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, na podstawie:
  • zgody Uczestnika przesłanej w formularzu zgłoszeniowym;
  • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r., poz. 239 z późn. zm.);
 4. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres 5 lat;
 5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem umownym przystąpienia do Konkursu. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
§13. UWAGI KOŃCOWE
 1. Zgłoszenie dzieła do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu.
 2. Sprawy nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora Festiwalu. 
Zapraszamy serdecznie do wspierania idei wrażliwości w twórczości i  codziennym życiu :)
 
Organizatorzy Festiwalu Wrażliwego
 
 
regulamin_Festiwal_Wrażliwy_02.2017.pdf (351 kB)