Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Festiwal Wrażliwy

Regulamin

Regulamin Festiwalu Wrażliwego
 1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Fundacja „Zostaw Swój Ślad” z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborska 3b (zwane dalej: Organizatorem) jest organizatorem Ogólnopolskiego Charytatywnego Festiwalu Wrażliwego (zwanego dalej: Festiwal) i odbywających się w ramach Festiwalu konkursów.
1.2 Festiwal odbędzie się w dniach 10-13 kwietnia 2018 roku w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.
1.3. Festiwal ma na celu promowanie wartości i wrażliwości społecznej i twórczej, a także zebranie środków na pomoc podopiecznym Fundacji Polaku Pomagaj - nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom oraz podopiecznym Dziecięcych Hospicjów Domowych w Polsce min.: poprzez wspieranie projektu HospiCare. Całkowity dochód z Festiwalu zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji Polaku Pomagaj - Zostaw Swój Ślad.
 
Większość osób i instytucji zaangażowanych w organizację Festiwalu pracuje bez wynagrodzenia, wspierając tym samym ideę ogólno pojętej wrażliwości.
 
Szczegółowe informacje na temat profilu i celów Festiwalu oraz festiwalowych sekcji znajdują się na stronie internetowej Festiwalu: www.wrazliwy.pl  
 
1.4 Do udziału w Festiwalu Wrażliwym można zgłaszać filmy dokumentalne oraz reportaże filmowe i prasowe o tematyce wrażliwej społecznie, a także o szczególnej wartości w obszarze wrażliwości twórcy i w relacji między twórcą/realizatorem/dziennikarzem, a jego bohaterem i opowiedzianą historią.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczególne sytuacje życiowe bohaterów, ich wrażliwość na otoczenie i ludzi wokół, na sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale także na umiejętność wychodzenia z trudnych sytuacji.

Pragniemy aby widzowie festiwalu, dzięki wrażliwości twórców zobaczyli sytuacje, które czasem trudno dostrzec w codziennym biegu. Żeby zainspirować ich do większej uważności, obserwowania świata, reagowania na trudne sytuacje i cieszenia się drobnymi sprawami.
 
2. KATEGORIE
 
Do udziału w  Festiwalu Wrażliwym można zgłaszać materiały konkursowe zrealizowane po 1 stycznia 2013 roku. Festiwal Wrażliwy realizuje kilka kategorii konkursowych:
 
2.1.1 Dla dorosłych:
a) Dokument i reportaż filmowy w kategorii profesjonalista i debiutant.
b) Reportaż prasowy w kategorii profesjonalista i debiutant.
Do kategorii debiutant kwalifikują się uczniowie i studenci, oraz osoby które choć nie są studentami nigdy wcześniej nie prezentowały swoich filmów lub reportaży na festiwalach i konkursach tematycznych oraz nie osiągają dochodu z realizacji filmów lub pisania reportaży.
 
W Konkursie tej kategorii mogą wziąć udział:
 • prace zrealizowane po 1 stycznia 2013 roku
 • filmy trwające nie więcej niż 60 minut
 • prace, które były wcześniej prezentowane w Polsce lub za granicą na pokazach publicznych
 • Każdy autor może zgłosić nie więcej niż 3 prace.
2.1.2 Dla dzieci i młodzieży
a) krótkie, edukacyjne formy filmowe - fabularne, eksperymentalne oraz innowacyjne produkcje wizualne o charakterze edukacyjnym i promującym wartości i wrażliwość wśród dzieci i młodzieży. Mądry przekaz i inspiracja do dobrych postaw i mądrego życia.
 
W Konkursie tej kategorii mogą wziąć udział:
 • prace zrealizowane po 1 stycznia 2013 roku
 • filmy poniżej 10 minut
 • filmy, które były wcześniej prezentowane w Polsce lub za granicą pokazach publicznych
 
2.1.3 Wybór Człowieka Wrażliwego - osoby szczególnie pomagającej innym i wrażliwej na sprawy drugiego człowieka.
Zgłoszenia do nagrody Człowiek Wrażliwy zostaną wytypowane przez organizacje zajmujące się pomocą ciężko chorym dzieciom. Są to fundacje, stowarzyszenia i dziecięce hospicja domowe z trójmiasta i okolic, oraz ich podopieczni, a także członkowie Kapituły Honorowej. Nominacje i zdobywcy nagrody Człowiek Wrażliwy zostaną wyłonieni przez specjalne jury składające się z rodziców nieuleczalnie chorych dzieci i podopiecznych Dziecięcych Hospicjów Domowych z Trójmiasta i okolic.
 
 1. JURY I KAPITUŁA HONOROWA
 
3.1 Festiwalowa komisja selekcyjna składa się z 5 osób wybranych przez Organizatorów Festiwalu spośród twórców, znawców tematu i ludzi szczególnie wrażliwych. Komisja selekcyjna dokonuje selekcji materiałów nadesłanych do konkursu oraz zaprasza wybrane produkcje do udziału w finale Festiwalu.
3.2 Festiwalowa komisja selekcyjna zastrzega sobie prawo do wyboru sekcji, w jakiej zgłoszony film będzie pokazany.
3.3 Członkowie Jury i Zespołu Selekcyjnego nie mogą być zaangażowani w produkcję filmów zgłoszonych do Konkursu Głównego Festiwalu. Nie mogą być także związani rodzinnie lub podlegać służbowo osobom zaangażowanym w proces produkcji filmów zgłoszonych do Konkursu na kluczowych stanowiskach twórczych i produkcyjnych.
3.4 Jury Festiwalu składa się z osób zaproszonych przez Organizatorów Festiwalu – twórców filmowych, dziennikarzy i znawców tematu.
3.5 Jury wybiera produkcje nagrodzone spośród materiałów wyłonionych przez zespół selekcyjny.
3.6 Decyzja Jury jest niepodważalna i nie wymaga szczególnego uzasadnienia.
3.7 Członkowie Zespołu Selekcyjnego i Jury są zobowiązani do zachowania poufności przebiegu obrad i głosowań.
3.8 Obok Jury Organizatorzy festiwalu powołują Kapitułę Honorową Festiwalu do której zaproszeni są twórcy filmowi z dorobkiem artystycznym, reprezentujących różne profesje filmowe i dziennikarskie i różnorodną estetykę oraz różne pokolenia.
3.9 Do kompetencji Kapituły Honorowej należy w szczególności:
a) Promowanie idei wrażliwości społecznej i wrażliwości twórców na sprawy społeczne
b) proponowanie kandydatów do nagrody Człowiek Wrażliwy,
c) proponowanie wydarzeń artystycznych do programu Festiwalu,
d) pomoc w promocji Festiwalu oraz w kształtowaniu zewnętrznego wizerunku Festiwalu,
e) zwracanie się z wnioskami i propozycjami dotyczącymi organizacji Festiwalu do Organizatorów Festiwalu
f) prawo do uczestnictwa jej członków w Zespole Selekcyjnym,
g) możliwość przyznania Specjalnego Wyróżnienia Honorowego Festiwalu
 
 1. NAGRODY
 
4.1 Ze względu na charakter Festiwalu i jego cele charytatywne nagrodami w Festiwalu Wrażliwym są wyjątkowe, unikalne statuetki „Człowieka Wrażliwego” wykonane przez wybitnego rzeźbiarza Zakopiańskiego Marcina Rząsę oraz medale honorowe przyznane przez dzieci.
4.2 Jury może przyznać jedną nagrodę główną w każdej kategorii. Może jednak nie przyznać nagrody głównej w uzasadnionych przypadkach.
4.3 Nagrody publiczności przyznają widzowie i uczestnicy festiwalu w drodze głosowania w trakcie trwania Festiwalu na specjalnych kartach do głosowania.
 
 1. TERMINY, MATERIAŁY I POKAZY
 
5.1 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 01 lutego 2018 roku. Termin może zostać przedłużony jednak nie więcej niż o 7 dni.
5.2 Warunkiem dopuszczenia do selekcji jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego na stronie www.wrazliwy.pl/zgloszenie i zamieszczenie linku do nadsyłanego materiału w terminie wraz z oraz zestawem obowiązkowych zgód. W tym oświadczenie o posiadaniu zgody właściciela praw autorskich na pokazanie filmu podczas festiwalu i na pokazach i w materiałach pofestiwalowych.
5.3 Wyniki selekcji zostaną ogłoszone nie później niż 14 dni przed Festiwalem.
5.4 Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do festiwalu. Festiwalowa Komisja Selekcyjna nie jest zobligowana do uzasadnienia swoich decyzji selekcyjnych.
5.5 Organizator nie zwraca materiałów (w tym DVD) otrzymanych do selekcji. Wszystkie zgłoszone filmy stają się częścią archiwum festiwalowego.
5.6 Do każdej zakwalifikowanej do finału pracy organizator Festiwal musi otrzymać: krótkie streszczenie, fotografię autora krótką biografię, a w przypadku filmu także fotosy, i filmografię twórcy.
5.7 Film, którego udział w finale Festiwalu został potwierdzony, nie może być wycofany z programu.
5.8 Organizatorzy Festiwalu przygotują kalendarz projekcji.
5.9 Zakwalifikowane do finału materiały festiwalowe w jakości projekcyjnej powinny być przesyłane na nośnikach CD lub PenDrive lub innych temu podobnych. Organizator nie zwraca nośników.
5.10 Filmy mogą być wyświetlane na następujących nośnikach: DCP, 35mm, Blu-ray. Filmy na innych nośnikach, w tym w postaci pliku, mogą zostać pokazane wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrekcji Festiwalu.
 
 1. PROMOCJA
 
6.1 W przypadku zakwalifikowanych filmów zgłaszający będą proszeni o nadesłanie materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, trailery, etc.)
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do użycia fragmentów zakwalifikowanych filmów (nie dłuższych niż 3 minuty), a także do umieszczenia informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych (w tym katalog, program, informacje prasowe, itp.)
3.3 Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas jak i po zakończeniu Festiwalu.
3.4 Organizator dołoży wszelkich starań by promować twórców i dzieła zgłoszone, nominowane i nagrodzone podczas Festiwalu.
 
7. TRANSPORT I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOPIE FILMÓW
 
7.1 Kopie zakwalifikowanych festiwalowych filmów powinny zostać dostarczone (zgodnie z regulaminem przesyłania kopii) do biura Festiwalu do 25.03. 2018 roku. Szczegółowe informacje zostaną przekazane autorom zakwalifikowanych dzieł indywidualnie.
7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia kopii filmów Festiwalowych powstałe w transporcie i z przyczyn niezależnych od organizatora.

8 PRAWA DO DZIEŁA
 
6.1 Do Festiwalu mogą zostać zgłoszone dzieła, do których zgłaszający dysponuje prawami, w tym prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, umożliwiającymi zgłoszenie dzieła na Festiwal oraz wyświetlanie go podczas Festiwalu i pokazów pofestiwalowych. W szczególności zgłaszający dzieło do Festiwalu zobowiązany jest zapewnić, aby:
1) przysługiwały mu majątkowe prawa autorskie do zgłaszanego dzieła (w tym prawa do wykorzystywanych w filmie utworów) lub stosowne licencje w tym zakresie,
2) przysługiwały mu prawa pokrewne do zgłaszanego dzieła lub stosowne licencje w tym zakresie,
3) rozpowszechnianie wizerunków osób w związku ze zgłoszeniem filmu na Festiwal lub wyświetlaniem filmu podczas Festiwalu nie naruszało dóbr osobistych osób, których wizerunek dotyczy.
8.2 Organizator zastrzega sobie prawo odmowy kwalifikacji dzieła do Festiwalu, zawieszenia udziału dzieła w Festiwalu lub prawo wycofania dzieła z udziału w Festiwalu, w przypadku powzięcia wiadomości, że dzieło zgłoszone do udziału w Festiwalu lub jego prezentacja podczas Festiwalu może naruszać prawa autorskie, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich.
8.3 Zgłaszający dzieło do udziału w Festiwalu zobowiązany jest, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych przysługujących jej do dzieła lub poszczególnych jego elementów, albo też jej dóbr osobistych, do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody i pokrycia wszelkich kosztów związanych z podniesionymi roszczeniami (art. 392 k.c.).
 
9. DANE OSOBOWE
 
9.1 Zgłaszający powierza Organizatorowi, w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i Festiwalu.
9.2 Powierzenie obejmuje dane osobowe osób wymienionych na formularzu zgłoszeniowym i osób wymienionych na liście płac, w szczególności twórców filmu i artystów wykonawców. Powierzenie obejmuje następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko,
2) adres poczty elektronicznej,
3) numer telefonu,
4) zawód/szkoła, do której uczęszcza
5) data urodzenia
9.3 Organizator może przetwarzać powierzone dane osobowe w celu zakwalifikowania filmu do konkursu, jak również w celu wyświetlania filmu i jego prezentacji i promocji w czasie Festiwalu.
9.4 Organizator upoważniony jest dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie innym podmiotom.
 
10. UWAGI KOŃCOWE
 
Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu.
Sprawy nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora Festiwalu.
 
Zapraszamy serdecznie do wspierania idei wrażliwości w twórczości i życiu codziennym  :)
 
Organizatorzy Festiwalu Wrażliwego
regulamin_Festiwal_Wrażliwy_02.2017.pdf (351 kB)